Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója látogatóközpont, gasztronómia. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: Nemzeti Könyvtár, egyetlen funkció uralja a teret (a könyvraktározás és a hely ellentmondásos). A Dísz tér sarkán irodaház létesítését javasolja. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a Széchenyi Könyvtár áthelyezése, a technológiai kötöttségek és a hely pozíciója közötti ellentmondások további kérdéseket vethetnek fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György teret „T” alakú térként definiálja újra, fenntartva a tér eredeti hossztengelyét, a sikló állomása és a Palota „A” épülete előtt kereszttengelyt jelöl ki. A Palota tervezett bejárata így megfelelő pozícióba kerül és értelmet nyernek a Palota két oldalán a kerítéssel lehatárolt terek. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai elfogadhatók, de az íves vonalvezetés eltér a történeti előzményektől. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal, ugyanakkor a markáns tömeg ellentmondani látszik a történeti térfalaknak. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A viszonylag zárt, a turizmushoz és a látogatóforgalomhoz mérten szűk használói körre alapozott funkció túlságosan monofunkcionálissá teszi teret. A pályamű a Fehérvári rondella–Szent György utca csatlakozásánál előtér kialakítását javasolja, ami bizonytalan helyzetbe hozza a Dísz tér 17. épületét. A nyugati sétány kedvező.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tervezett beépítés a rálátásban a változó magasságok miatt további finomítást igényelne. A sematikus tömegek és a Szent György tér keleti oldalának beépítése további finomítást igényelne. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.