Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben részesül.

Szerző: 
Zilahi Péter, Németh Zoltán, Greksza András

Tartalmi összefoglalás

A pályamű megkülönböztető egyedi gondolata a Szent György tér háborús mementóként történő újraértelmezése. A legtöbb zöldfelületet tartalmazó pályamű geometrikus bombatölcséreket helyez el füvesített területeken és a nyugati térfal jelzésszerű épületei is ezen kubista formavilággal („pozitív bombatölcsérként”) kerülnek megformálásra.

A Szent György tér nyugati térfalát nem zárja be teljesen, a visszafogott tömegű (kb. kétszintes magasságú) multifunkciós épületek alacsonyabbak és alapterületileg is kisebbek a történetileg ott áll épületeknél.

A volt Honvéd Főparancsnokság és a Dísz tér 1-2. sz. telekre elhelyezett új épület rendeltetése nem meghatározott. A Honvéd Főparancsnokság magassági értelemben nem változik, csak a Szent György tér felől kap egy, a korabelinél jóval kisebb tömegkiegészítést.

A Dísz téren a parkolókat megszüntetve több zöldfelület jön létre a közlekedés mai rendjének megtartása mellett.

Funkció

A tervezett épületek funkciói elnagyoltak, helyenként meghatározatlanok. A nyugati térfal oldalról-felülről nyitott épületei akár nagyon attraktívak is lehetnek egy későbbi építészeti tervezéssel. Többcélúságuk nagy terei eleganciát és könnyebb fenntarthatóságot biztosíthatnak. A sok zöldfelületet tartalmazó bombatölcsérek miatt a Szent György tér rendezvények megtartására csak nagyon korlátosan és kis létszámmal lesz igénybe vehető.

A Dísz téren megszüntetett parkolók kiváltására a terv nem ad javaslatot.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A bemutatott elképzelés egységes szemlélettel, az alapgondolat konzekvens végigvitelével készült. A Szent György tér „T” alakú definiálása a keresztirányú (egymásra merőleges tengelyű) közlekedési igény felismerésével történt. A keresztirányú közlekedést a nyugati térfal régi telekosztása közötti utcácskák felértékelése, azok új hídjai és lépcsői is erősítik.

A Szent Zsigmond-templom romjai a gyepes felület részeként felejtődnek el. A nyugati várfalsétány végigvitele a Szent György tér mentén viszont jó gondolat.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A pályamű noha nem készít szabályozási javaslatot, a tervekről ez jól lekövethető. A közlekedési kérdések megoldására a terv új javaslatot nem ad, a közösségi közlekedés rendjén nem változtat.

A Duna-parti panoráma, Gellérthegy és a Krisztina körút felőli látkép bemutatása megfelelően megtörtént és a kisebb léptékű épületek elhelyezését igazolta. A bombatölcsér formájának többszörös ismétlése (negatív és pozitív megjelentetése) ugyanakkor építészetileg könnyen unalmassá válhat.

Az akadálymentességnek való megfelelés megoldható, de ennek kidolgozása elmaradt.

Időtállóság, innováció, fenntarthatóság

A terv az időbeli ütemezés kérdéseit (is) elnagyoltan kezeli. Az épületeket és egyéb műtárgyakat illetően reális műszaki megoldásokat alkalmaz.

Összegzés

A terv elnagyoltan jelenít meg egy egyedi koncepciót, vagyis a háborús pusztítások és az újrasarjadó élet gondolatát. Bár a felvetés eredeti és filozofikusan elgondolkodtató, nem biztos, hogy pont a Szent György tér alkalmas helyszín a háború okozta károk sebeinek megmutatására. Végződhetne egy ilyen alapötlet a mindent túlélés és az örökös újrakezdés kifejeződésével is – ami egy nemzet fennmaradásában meghatározóan fontos üzenet lehet -, de ilyen jelentéstartalmat a terv nem teljesít ki.

Ebből adódóan a terv megvalósítása társadalmilag megosztó lehet, mivel túlzottan egy történelmi korszakra, azaz a II. világháborúra, és nem az 1000 éves nemzetre fókuszál. Ebben a gondolatkörben emelkedettséget csak a nyugati oldalra tervezett épületekben bemutatott szellemi tartalmak adhatnának (például egy emblematikus tárgy összes jelentéstartalmának kifejtése épületenként), de erre nem ad a pályázat valódi megoldást.

Ugyanakkor az újonnan létesülő épületek visszafogott léptéke, azok nagyvonalúan pazarló terei és nyitottságuk értékes megoldást kínál mind a hiányzó nyugati térfal tekintetében, mind a HM tömbjére és Dísz tér üres sarkára. A zöldfelületek mérete és mélységi méretei túlkorlátozhatják a Szent György tér multifunkciós használati értékét.

A pályamű fő erénye a Szent György tér keresztirányú (azaz a Dunát és a hegyeket összekötő) megnyitásának többszörös hangsúlyozása, miáltal a téren tartózkodók folyamatosan érzékelik földrajzi helyzetüket és kicsit a „világ tetején állva” érezhetik magukat.