Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója nem meghatározott, vélelmezhetően megtartásra javasolja a jelenlegi funkciót. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: kiállítás, nagy előadótér, vendéglátás. A Dísz tér sarkán javasolt fogadóépület telepítése, tömegképzése eltér a korábbi zártsorú sarok lezárásától. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak, de a jelentős kiállítási terület kihasználhatósága további kérdéseket vethet fel.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György teret több részre tagolja: a Szent Zsigmond-kápolna és a Dísz tér 17. között gyepes teret javasol. A Szent György teret „T” alakú térként definiálja újra, fenntartva a tér eredeti hossztengelyét és a sikló állomása és a Palota „A” épülete előtt kereszttengelyt jelöl ki, épülettel lezárva. Ez a tér-értelmezés új gondolatokkal gazdagítja a tér kialakítását. A Palota tervezett bejárata így megfelelő pozícióba kerül és értelmet nyernek a Palota két oldalán a kerítéssel lehatárolt terek. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. Szép gondolat a nyugati sétány, amely egyben önálló romkerti sétány is. A Tóth Árpád sétány folytatása jó gondolat, de lezárása bizonytalan. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal, ugyanakkor a keskeny, tördelt tömegek ellentmondani látszanak a markáns történeti térfalaknak. Nehézségeket teremthet a régészeti értékek bemutatásának igénye, a javasolt beépítés összehangolása. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A tér rendezésének szemlélete – a térrészek egymásra merőleges tengelyeinek javaslata – értékes gondolat. A déli, hátrább húzott épület és a nyugati térfal között Budára megnyíló látvány elfogadható, de további finomítást igénylő megoldás.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból egyszerű eszközökkel lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését és a közlekedési vonal Duna felé történő áthelyezését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik.
A viszonylag alacsony, sematikus tömegek és a Szent György tér keleti oldalának beépítése további finomítást igényelne. A tér emelkedett hangulatát nem erősítik a környezetnél kisebb, szabadon álló tömegek. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.