Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben részesül.

Szerző: 
Ükös Tamás és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Budapest, Szent István Egyetem hallgatói:
Gyimesi Levente Zsombor, Lakner Lóránd László, Sármán Dóra, Sebestény Tünde Ildikó, Szűz Attila Szabolcs, Vincze Vera Anna, Karlócai Rebeka

Tartalmi összefoglalás

A pályamű erőteljes, identifikáló eleme a Nyugati térfal tömbjeinek sajátos szabdaltsága. A Szent György tér keleti térfalának egyes kiragadott pontjaira szervezett „látványtengelyek” mentén szabdalják fel tömbökre az amúgy jól eltalált térfal és tömegkezelésű nyugati tömböt. A tengelyek mentén létrejövő szűk utcákon keresztül kérdéses, hogy valós és élvezhető rálátás egyáltalán létrejöhet-e? Azonban még ebben az esetben sem kellően fajsúlyos ez a szervezési elv. A tervezési területen létrejövő térfal és tömegarányok nagyságrendje jól eltalált, az elgondolt funkciók támogathatóak. A Dísz tér kezelésére is jó megoldást ad a terv azzal, hogy a területen szükséges parkolók pótlásának igényét érzékeli, arra megoldást ad. A Dísz téren lévő gépjárműforgalom útvonalának minimális átrendezésével a teret „kiülős” köztérré teszi.Kifejezetten értékes gondolata a pályaműnek, hogy a Vizi és Fehérvári kaput építményszerűen megjeleníti.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium (HFP-HM) tömbjének tervezett funkciója: turisztikai központ, rendezvényközpont, látogatóközpont, kiállítóház. A HFP-HM épületének befejezése elfogadható, de a tömeg mérete és a térfalak karaktere nem meggyőző. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: "Régiók Háza", "Feltalálók Háza", "Mesék Háza", vendéglátás. A Dísz tér sarkán javasolt épület "Mesterségek Csarnoka", vendéglátás, kereskedelem és lakások, ezek a funkciók megfelelően kapcsolódnak a Polgárvároshoz. A pályamű a Szent György teret „T” alakú térként definiálja újra, fenntartva a tér eredeti hossztengelyét, illetve a sikló állomása és a Palota „A” épülete előtt kereszttengelyt jelöl ki. A „T” nyugati szárának lezárására tervezett „Kiserdő” átmenetet képez a Palota nyugati oldalát kísérő zöldfelületek és a beépítés között (ez a helyzet módosulhat a nyugati oldal további részeinek kialakítása során). A térértelmezés új gondolatokkal gazdagíthatja a tér kialakítását. A Palota tervezett bejárata megfelelő pozícióba kerül és értelmet nyernek a Palota két oldalán a kerítéssel lehatárolt terek. A teret több részre tagolja: a Szent Zsigmond-kápolna körül gyepes teret, a nyugati oldal déli lezárására „kiserdőt”, míg a többi részen burkolt területeket javasol. Az "A" épület eredeti bejáratára tett utalás, az "A" épület "visszaépítése" és a Mátyás kút tengelyének visszaalakítása kedvező. A javasolt funkciók kulturális célúak, társadalmi értelemben általában fenntarthatók, de vélelmezhetően az üzemeltetés a közszféra aktív részvételét feltételezi a fenntartás során.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai finoman utalnak a történeti előzményekre. A Fehérvári kapu és a Vízi kapu a Vár zárt egységét hangsúlyozza. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal, ugyanakkor a ferde látványtengelyekkel tagolt tömegek ellentmondanak a történeti térfalak szerkesztési rendjének. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A tér rendezésének szemlélete – a térrészek egymásra merőleges tengelyeinek javaslata – értékes gondolat. A Tóth Árpád sétány folytatása másodlagos. A Dísz tér kialakítása javít a jelenlegi helyzeten, ugyanakkor a HFP-HM és az áthelyezett emlékmű gyalogos tengelyként történő hangsúlyozása szerencsésebb lett volna. A pályamű értéke, hogy felhívja a figyelmet a tér magassági viszonyai és a térfalak építési vonalai közötti térbeli viszonyokban rejlő szerkesztési problémákra, nehézségekre.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból egyszerű eszközökkel lekövethetők. Közlekedési szempontból a pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését és a közlekedési vonal Duna felé történő áthelyezését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tervezett beépítés a rálátásba megfelelően beilleszthető. Az egyszerű tömegek és a Szent György tér keleti oldalának beépítése további finomítást igényel. A látványcentrumokra tájolt szűk sikátorok ferde tengelyei többségükben elviek, virtuálisak. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.

Időtállóság, innováció, fenntarthatóság

A terv kitér az időbeli ütemezés kérdéseire, azonban a Kiírói szándéktól eltérően nem kezeli prioritásként a közvetlen Szent György tér minél hamarabbi rendezését. Az épületeket illetően reális műszaki megoldásokat alkalmaz. A pályázat lépték- és mértéktartó gesztusai megfelelnek a hely által megkövetelt komolyságnak. Jelentős újításokat a terv nem mutat, de ezzel talán éppen a nagy hibáktól is mentesülhetett. A tömegalakítás nagyságrendjére vonatkozóan a pályázó jó úton indul el, de a kissé ügyetlenül formált részletek („látványtengely”) nem támogathatóak.