Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság határozata alapján a pályamű kiemelt megvételben részesül.

Szerző:
PLANT-Atelier Peter Kis Kft. (Demény Ilka, Kis Péter, Molnár Bea, Sinkovics Brigitta, Tóth Anikó)

Tartalmi összefoglalás

A pályamű megkülönböztető egyedi gondolata a volt Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének áttört, légies felülettel, modern építészeti formában való kezelése.

A Dísz tér 1-2. sz. telekre elhelyezett új épület rendeltetése nem meghatározott. A Dísz téren a parkolókat megszüntetve több zöldfelület jön létre a közlekedés mai rendjének megtartása mellett.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciója: "Ünnepi pavilon", kiállítótér. A Szent György tér nyugati oldalra tervezett beépítés jellemző funkciói: közintézmények. A Dísz tér sarkán javasolt épület funkciója: közintézmény. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György teret „T” alakú térként definiálja újra, fenntartva a tér eredeti hossztengelyét és a sikló állomása és a Palota „A” épülete előtt kereszttengelyt jelöl ki. Ez a térértelmezés új gondolatokkal gazdagítja a tér kialakítását. A Palota tervezett bejárata így megfelelő pozícióba kerül és értelmet nyernek a Palota két oldalán a kerítéssel lehatárolt terek. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai eltérnek a történeti előzményektől: szabályos teret alkotva. Ugyancsak finomításra szorul a nyugati építési vonal törése. A Tóth Árpád sétány folytatása jó gondolat, de lezárása bizonytalan. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A tér rendezésének szemlélete – a térrészek magassági tagolásának javaslata – értékes gondolat.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését javasolja, megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik.

A sematikus tömegek és a Szent György tér keleti oldalának beépítése további finomítást igényelne. A tér emelkedett hangulatát erősítik a tervezett tömegek. A lépcsőző terek koncepciója megfelelő, a Szent György tér két részre tagolódik, megfelelő térfalakkal, tiszta, elegáns térszerkesztéssel. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található.

Időtállóság, innováció, fenntarthatóság

A pályázat lépték- és mértéktartó gesztusai megfelelnek a hely által megkövetelt komolyságnak. Jelentős újításokat a terv nem mutat, de ezzel talán éppen a nagy hibáktól is mentesülhetett. A Honvéd Főparancsnokság modern, légies eszközökkel való építészeti kezelése szimpatikus, bár megvalósíthatósága kérdéses. A terv nem tér ki az időbeli ütemezés kérdéseire. A templomrom szökőkúttá alakítása komoly örökségvédelmi és régészetvédelmi kérdéseket vet fel.

Összegzés

A pályamű a terület nagyobb részében konzervatív megközelítésű, a Teleki-palotával befejezi a nyugati térfal hagyományos felfogású beépítését. Gondot fordít a királyi palota homlokzatának "kiszabadítására", a Szent György tér megfelelő léptékű megosztásával és a palota felé való lesüllyesztésével. A volt Honvéd Főparancsnokság épületét kortárs eszközökkel egészíti ki, de a rendkívül légiesnek ábrázolt architektúra nemcsak megjelenésében nem tűnik meggyőzőnek, hanem a megvalósítás során sokat veszíthet az elérni kívánt könnyedségéből. Ugyan ez érvényes "pavilonkert" tervezett lefedésére is. A Szent György tér mesterségesen létrehozott téglalap alakja nem szükséges feltétel az ide illő térméret kialakításához, mert a Sándor- és Teleki-palotáknak a királyi palota felé eső homlokzataik vonalában befejezettnek értelmezett tér önmagában helyes felismerés. A Szent Zsigmond-kápolna romjaira javasolt vízarchitektúra akármilyen kívánatosnak hat a téren, a vízfelület műemléki szempontból téves elképzelés. Az összességében kissé ellentmondásos terv szép grafikával került bemutatásra.