Szent György tér és Dísz tér

Ötletpályázat

A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű kiemelt megvételben részesül.

Szerző: 
S-TÉR Kft. és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Budapest, Szent István Egyetem hallgatói:
Benkő Anna Ágnes, Csík Nóra, Gulyás Viktor Soma, Kelemen Edmond István, Nagy Lili Anna, Nyitrai Katalin Laura, Sógor Gabriella Alexandra, Szekercés Ivett, Thurnay Júlia Anna, Varga Viktória Lilla

Tartalmi összefoglalás

A pályamű megőrzi a Dísz tér – Szent György tér elkülönülését, kettős térrendszerét, a jelenleg is meglévő kapcsolatok megtartásával. A Dísz téri foghíj beépítésével, illetve a volt Honvéd Főparancsnokság épületének horizontális és vertikális kiegészítésével, valamint a nyugati térfal létrehozásával, határozott térfalakkal egészíti ki, fejezi be a vári épületegyüttest. A kiegészített, illetve újonnan kialakított térfalak között jelentős méretű, de minden nagyobb tájépítészeti gesztust nélkülöző, burkolt felületeket alakít ki. A burkolatban jelzi a Szent Zsigmond-kápolna alaprajzi elhelyezkedését.

Funkció

A pályázat az elhelyezni javasolt funkciók tekintetében a kialakult állapotnak megfelelő, illetve viszonylag általános kézenfekvő javaslatokat tesz, rendkívüli újdonsággal nem szolgál. A Dísz tér sarkán lévő foghíjtelekre kulturális, intézményi és iroda funkciókat javasol. A Szent György tér nyugati térfalát több épülettel, a „Polgárvárosi házzal”, a „Teleki Központtal”, illetve a „Nyugati Galériával” zárja, melyek földszintjén közönségforgalmi és turisztikai célú tereket helyez el. E két utóbbi kissé mechanikus módon, egy tömegben összefogásra kerül. Az együttesben kulcsszerepet szán a Szent György tér felé az ún. „Bethlen szárnnyal” kibővülő, volt Honvéd Főparancsnokság épületének, azonban ennek funkciója nem egyértelműen tisztázott, feltehetően a jelenlegihez hasonlóan kiállítótérként és turisztikai céllal kerülne felhasználásra. A javasolt funkciók reálisak és fenntarthatónak látszanak, ugyanakkor megtartják a hely elvárt méltóságát.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A pályázat visszafogott, egységes képet mutat. A Dísz tér jelenlegi differenciált térhasználatát korszerű megjelenésű burkolattal és zöldfelülettel újraértelmezi, kiegészítve újabb, korszerű kertépítészeti elemekkel – vízfelület, növényzet, egységes burkolat. A Szent György tér egységes térburkolatán a Szent Zsigmond-kápolnát síkban jeleníti meg. Növényzetet itt csak keveset alkalmaz, a Honvéd Főparancsnokság új Bethlen-szárnya előtti fasor formájában, a Nyugati Galéria udvarán, illetve a „Koldus kapu kilátóteraszként” elnevezett helyen. Egyszerű és szép megoldás a palotához vezető lejtős lépcsősor burkolat játéka. Talán a Szent György tér burkolatának kialakítása jelen állapotban kissé szegényes, a nyugati térfal épületeinek árkádjai alól a nagyjából sík, tagolatlan burkolat végtelensége ijesztően hathat. A nyugati várfalon végigvitt sétány, illetve az általa és a nyugati térfal épületei által közbezárt süllyesztett intim térsor kialakítása viszont feltétlen értékes gondolat. A teret kísérő új épületek, épületrészek klasszicizáló architektúrája megnyugtató, de túlzottan leegyszerűsítően hathat. A tető – talán a királyi palotára utalva – és a tömegtagolás ugyanakkor disszonáns képet mutat. A „Polgárvárosi ház” nyugati oldalát alkotó három, mély rizalitot formázó szárnya tévedés, kifejezetten bántó megjelenésű, teljesen idegen a várban hagyományos beépítéstől. Ugyanígy a volt Honvéd Főparancsnokság épületének kiegészítése, a visszahúzott emeleti szinttel sem lett kellemes tömegű, hasonlóan a Dísz téri foghíj telkére javasolt mechanikusan formált épülethez. Mindemellett történeti értelemben a pályázat mértéktartó megközelítése szerencsés döntés volt, ügyesen kerülte el a nagyobb vonalú koncepcióból esetleg adódó nagyobb tévedéseket.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A pályázó jól ismeri fel a felvetett városépítészeti problémákat és művében elfogadható megoldást kínál. A városszerkezetet gondosan egészíti ki, azonban a javasolt épületek tömegformálása és architektúrája nem mutatja azt az érzékenységet, amit a hely megkívánna. Elsősorban e két ok miatt nem lehet a pályázatot teljes értékűnek tekinteni. A Dísz tér forgalmi egyszerűsítése, a parkoló megszűntetése, gyalogos- és zöldfelület kialakítása, a gépkocsiforgalom részére biztosított sáv a Duna irányába való helyezése és az ellentétes oldali forgalmi sáv megszűntetése szerencsés térhasználatot eredményez. A Szent György tér azonban kissé szegényesre sikerült, mind funkciójában, mind tagolásában, mind kertészeti megoldásában. A léptékükben mértéktartóan formált épületek tömegükben nagyjából illeszkednek a várhegy látványába, bántó sziluett problémák nem keletkeznek.

Időtállóság, innováció, fenntarthatóság

A pályázat lépték- és mértéktartó gesztusai megfelelnek a hely által megkövetelt komolyságnak. Jelentős újításokat a terv nem mutat, de ezzel talán éppen a nagy hibáktól is mentesülhetett. A tömegalakításra vonatkozóan a pályázó jó úton indul el, de a kissé ügyetlenül formált részletek (Polgárvárosi ház, Honvéd Főparancsnokság kiegészítése, illetve a mechanikus tetőformák) nagyon sokat levonnak a terv eleganciájából.

Összegzés

Összességében figyelemre méltó javaslat született, mert mind a városszerkezet és a térhasználat, mind a városképbe való illeszkedés tekintetében elfogadható megoldás született. Nagyon zavaró azonban a tömegformában és az egyes architektonikus elemekben megmutatkozó ügyetlensége, disszonanciája. Sajnálatos módon a várostest elegáns kiegészítéséhez nem tudott méltó tömeg- és részletformákra vonatkozó javaslat születni, amiért nagy kár. Szerencsésebb lett volna, ha az eredeti elvek alapján kicsit nagyvonalúbb, korszerűbb tömegformák és architektúra keletkezik. Egy kissé érzékenyebb, szellemesebb, magától értetődőbb tömegforma és architektúra díjazott tervet eredményezhetett volna.